ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Γενικά

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για την μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Χ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΛΗ CARE»,  στο εξής καλούμενη Μ.Φ.Η.

Η Μ.Φ.Η. έχει θεσπίσει την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει και την πολιτική cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της (εφ’ εξής η «πολιτική δεδομένων» ή η «πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει για το είδος των δεδομένων που συλλέγει ή παράγει για εσάς, που επισκέπτεστε ή επικοινωνείτε με την ιστοσελίδα της (εφ’ εξής «ιστοσελίδα» ή «δικτυακός τόπος»). Η ως άνω πολιτική αφορά στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και τους αποδέκτες τους, τα δικαιώματά και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Τροποποιήσεις:

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 12/10/2022. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διέπεται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, διέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, εφ’ εξής «Γ.Κ.Π.Δ.»), τις αποφάσεις, κανονιστικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφ’ εξής «Α.Π.Δ.Π.Χ.») και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία, η οποία δεν αντίκειται στον Γ.Κ.Π.Δ. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσης. Επομένως, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσης πολιτικής κατά την Απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα πολιτική ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα σας μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον δικτυακό μας τόπο. Σε περίπτωση, ωστόσο, που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές τις αλλαγές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσης πολιτικής, δεν συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσης πολιτικής.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να αποδεχθείτε με την μέθοδο opt in την παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, οφείλετε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, ή χρήση του δικτυακού τόπου ή αποστολή αλληλογραφίας, πολύ δε περισσότερο στην χορήγηση προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναλύονται και περιγράφονται στην ενότητα V παρακάτω.

 1. Περιεχόμενο:

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα δεδομένα σας.
 • Το είδος των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και τις μεθόδους επεξεργασίας.
 • Το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και την νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία.
 • Τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας.
 • Το χρονικό διάστημα, που τηρούμε τα δεδομένα σας.
 • Τα δικαιώματά σας και τον τρόπο προσβάσεώς σας σε αυτά, καθώς και τις επιλογές σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Την προστασία και αποθήκευση των δεδομένων σας από την Μ.Φ.Η.

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Μ.Φ.Η. με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Χ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΛΗ CARE», η οποία εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Συμμαχική οδός Ωραιοκάστρου – Διαβατά, Τ.Κ. 57 013 με Α.Φ.Μ. 093998040 Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣ/ΚΗΣ, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122519606000 και αρ. αδείας ΑΔΑ:6ΕΚ37ΛΛ-Κ0Κ, τηλέφωνο 2310 788 786 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@aigli.care (εφ’ εξής η «Μ.Φ.Η.»).

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας

Η Μ.Φ.Η. έχει διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι: υπόψιν κας Δρόσου email: info@aigli.care, τηλ: 2310 788786. Στον ανωτέρω υπεύθυνο μπορείτε να απευθύνεστε, προκειμένου να θέσετε οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας είναι πάντα διαθέσιμος για εσάς, ώστε να σας παρέχει σαφείς εξηγήσεις και να δεχθεί τις παρατηρήσεις σας, που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Ερωτήσεις και Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα πολιτική και την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Μ.Φ.Η., στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα αρχή στην χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε, ωστόσο, υποχρέωση και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΤΙ δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και ΠΩΣ τα συλλέγουμε

Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και κατά την χρήση της δημοσιευμένης σε αυτήν διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, ή από τρίτους ή με αυτοματοποιημένα μέσα όπως ενδεικτικά:

 • Δεδομένα ταυτότητας, τα οποία μας χορηγείτε κατά την αποστολή σε εμάς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, τα οποία, επίσης, μας χορηγείτε, κατά την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αφορούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικοινωνίας γνωστοποιήσετε με το ηλεκτρονικό σας μήνυμα (σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση επαγγελματικής έδρας ή οικίας κ.τ.λ.).
 • Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα αποτελούν περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας προς εμάς.
 • Δεδομένα τεχνικά, όπως για παράδειγμα την διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιηγήσεως, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε τον δικτυακό μας τόπο κτλ.
 • Δεδομένα μέσω cookies: αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα, χρόνος παραμονής, αλληλεπίδραση του επισκέπτη με την ιστοσελίδα (βλ. αναλυτικά την Πολιτική Cookies).

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών ή μεγαλύτεροι. Σε περίπτωση που είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, μην χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και κυρίως μην παρέχετε σε εμάς πληροφορίες για το πρόσωπό σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διευθύνσεως, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα, εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση ή έγκρισή γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Συλλέγουμε απευθείας από εσάς τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

 • Κατά την χρήση της ηλεκτρονικής διευθύνσεως της ιστοσελίδας μας ή της φόρμας επικοινωνίας, μας χορηγείτε το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την οποία αποστείλατε σε εμάς το μήνυμα, την ημέρα και την ώρα, που το στείλατε σε εμάς και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.

Συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς.

 • Με την χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε ή/και δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τους όρους αναζητήσεως που έχετε εισαγάγει ή τους συνδέσμους, στους οποίους κάνατε κλικ μέσα στον δικτυακό τόπο, την φόρμα, που χρησιμοποιείτε
 • Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιηγήσεως, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές, που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε τον δικτυακό μας τόπο κτλ.
 • Δεδομένα σχετικά με την σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και την σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε.
 1. ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία, όπως αναφέρθηκε, ή μας τα χορηγείτε εσείς, ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Μ.Φ.Η., για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε την χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, για τους σκοπούς αυτούς.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:

 • για την διαχείριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με εσάς και κάθε ζητήματος, που θέτετε μέσω αυτής.
 • Για την δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσεως δεδομένων με το πελατολόγιό μας και τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς πελάτες μας.
 • Για την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω newsletter, sms, ή άλλων πολυμέσων, που αφορά σε ενημερώσεις, σχετικά με δράσεις και νέα της Μ.Φ.Η.
 • Για βελτιστοποίηση και προσαρμογή της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα μας.
 • Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία ζητούμε πάντα πριν επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας (άρθρο 6 § 1 (α) Γ.Κ.Π.Δ.), καθώς και το έννομο συμφέρον μας για την παρακολούθηση της επικοινωνίας μας με επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, το οποίο υπερισχύει των δικών σας συμφερόντων και θεμελιωδών δικαιωμάτων (άρθρο 6 § 1 (στ) Γ.Κ.Π.Δ.)

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Σκοπός Επεξεργασίας

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Α/ Αρχείο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ιστοσελίδας

 

· Ονοματεπώνυμο

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

· Περιεχόμενο μηνύματος και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σας, μας γνωστοποιείτε, μέσω αυτού

Επικοινωνία με τους πελάτες, δυνητικούς πελάτες και επισκέπτες της ιστοσελίδας

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

 

α) Η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 § 1 (α) Γ.Κ.Π.Δ.), την οποία μας υποβάλετε ηλεκτρονικά με την μέθοδο opt in

 

β) Το έννομο συμφέρον της εταιρείας (άρθρο 6 § 1 (στ) Γ.Κ.Π.Δ.) που συνίστανται στην παρακολούθηση της επικοινωνίας με πελάτες, χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας

 

Β/ Cookies

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

 

Η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 § 1 (α) Γ.Κ.Π.Δ.), την οποία μας υποβάλετε ηλεκτρονικά με την μέθοδο opt in  ή μέσω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας

 

 1. Σε ποιους ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ τα προσωπικά σας δεδομένα σας και ΓΙΑΤΙ

Η Μ.Φ.Η., κατά κανόνα, δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της Μ.Φ.Η. και υπό τις εντολές μας. Ως εκ τούτου, φέρει την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 4 περ. 8 και 28 Γ.Κ.Π.Δ. και συμβάλλεται με την Μ.Φ.Η. με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και τις ευθύνες του έναντι της Μ.Φ.Η. και υμών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινολογήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο, στον οποίο θα επιλέξουμε να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της Μ.Φ.Η. Επιπλέον, σε περίπτωση συγχωνεύσεως ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην Μ.Φ.Η., οι νέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Μ.Φ.Η. έχει την υποχρέωση άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, που διατηρούμε από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και, κατά περίπτωση, άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην διασφάλιση των πληροφοριών που μας παρέχετε.

Ειδικότερα τα στοιχεία, που υποβάλλετε στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επεξεργάζονται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους μας. Οι ως άνω υπάλληλοί μας διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση της ενδεδειγμένης ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία μέσω και των αντιστοίχων συμβατικών δεσμεύσεων των εργαζομένων της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την φυσική και νομική προστασία και την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της ιστοσελίδας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου, που δεν ελέγχεται από την εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

Επιπλέον η ασφάλεια επιτυγχάνεται ως εξής:

-Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρίας ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρίας.

 -Ασφάλεια SSL:

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

– Με τη χρήση ειδικού λογισμικού το ηλεκτρονικό σύστημα της εταιρίας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει πριν προβεί σε επεξεργασία τους. Το σύστημα της εταιρίας αποστέλλει πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο της ιστοσελίδας ν εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, email, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αριθμός πιστωτικής κάρτας κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, ώστε αυτή να φτάσει ασφαλής στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον έχετε συνδεθεί με το Αναγνωριστικό Εισόδου και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας στο λογαριασμό σας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της εταιρίας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits.

 1. Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ή για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεση, την οποία μας έχετε δώσει, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς, την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατηρήσεως των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας την φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα, που λαμβάνουμε, μέσω της ηλεκτρονική σας αλληλογραφίας, διαγράφονται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την λήψη εκάστου ηλεκτρονικού μηνύματός σας, εφόσον δεν είστε ενεργός πελάτης της εταιρίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε δεν συνδυάζονται πλέον με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Επομένως, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ των προσωπικών σας δεδομένων σε ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της ευρωπαϊκής επιτροπής ή σε διεθνείς οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις.
 • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ατελή, μη επικαιροποιημένα ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Βεβαίως αντίστοιχα διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να σας ζητάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
 • Να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, εφ’ όσον, βεβαίως, ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.
 • Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες.
 • Να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,
 • Να αιτείστε φορητότητα των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • Να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται για άμεση εμπορική προώθηση και
 • Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aigli.care «υπόψιν κας Δρόσου» ή στο τηλ. +30 2310 788786. Για τη διευκόλυνση σας μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων εδώ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις cookies στο λογαριασμό σας στο σελιδομετρητή σας (browser) και να επιλέξετε τις επιλογές επεξεργασίας της ιδιωτικότητας που επιθυμείτε.

Τα ως άνω δικαιώματά σας ασκούνται ατελώς, ενδέχεται, ωστόσο, όταν το δικαίωμά σας ασκείται καταχρηστικά να σας ζητήσουμε ένα τέλος, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας εντός μηνός, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, που ο χρόνος ανταποκρίσεώς μας σε ένα αίτημά σας, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, γεγονός για το οποίο θα ειδοποιείστε εγκαίρως. Τα δικαιώματά σας περιγράφονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα:

Πρόσβαση (άρθρο 15 Γ.Κ.Π.Δ.)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

·    επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

·    να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας

·    να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική.

Διόρθωση (άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ.)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.
Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφή (άρθρο 17 Γ.Κ.Π.Δ.)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

·         οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

·         όταν διαγραφείτε από το ηλεκτρονικό κατάστημα (τα οποία ούτως ή άλλως θα διαγράφονται αμέσως), ή

·         έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία

Δεν απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

·         για την συμμόρφωση με μια έννομη υποχρέωση, ή

·         για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Περιορισμός (άρθρο 18 Γ.Κ.Π.Δ.)

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:

 • η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους, ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν, ή
 • δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση, ή
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, η οποία βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 § 1 (στ) Γ.Κ.Π.Δ.) και επιθυμείτε να μην τα επεξεργαζόμαστε, εκτός από το να τα κρατούμε αποθηκευμένα, μέχρι να αποφανθούμε επί των αντιρρήσεών σας

Φορητότητα (άρθρο 20 Γ.Κ.Π.Δ.)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον εκείνα τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο

Εναντίωση (άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ.)

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση το έννομο συμφέρον της εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Άρση συγκαταθέσεως (opt-out)

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

Εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Ταυτότητα

Λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας, αν υποβάλλετε αίτημα σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Κόστη

Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε δυνάμεθα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Χρονοδιαγράμματα

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκα ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα, οπότε στοχεύουμε να απαντήσουμε εντός τριών μηνών. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκ φεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης, η Μ.Φ.Η. δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

 1. V. ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies

H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτική προστασίας δεδομένων και άρα και των όρων χρήσεως της ιστοσελίδας μας και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες συσκευές για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στο Δικτυακό μας Τόπο, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies και παρόμοιες συσκευές που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

 1. Τι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, την βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσιάσεως και προβολής της ιστοσελίδας μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του δικτυακού μας τόπου.

 1. Είδη cookies

Απαραίτητα για τη λειτουργία παροδικά cookies
Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν.

Μάρκετινγκ
Τρίτοι, όπως η Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

 1. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies.

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούμε

Στο site μας χρησιμοποιούμε αναγκαία/λειτουργικά Cookies για τις ανάγκες λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και την ασφαλή πλοήγησή σας σε αυτήν. Τα session cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα της εταιρίας διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης “browser”. Τα persistent cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας μέχρι να τα σβήσετε, ή μέχρι το προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες:

http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με την μη αποδοχή των cookies ή κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα.

Η εταιρία ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Για συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

– Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε διαφημιστικές εταιρίες.

– Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 Google Analytics (

Επιπλέον, ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τα στατιστικά επισκεψιμότητας που παρέχει η υπηρεσία Google Analytics της Google Inc. και συγκεκριμένα τη νέα ανώνυμη υπηρεσία της Google Analytics, ήτοι το GA4 που έχει σχεδιαστεί για το μέλλον των μετρήσεων και: 

 • Συλλέγει δεδομένα ιστοτόπου και εφαρμογής για την καλύτερη κατανόηση της διαδρομής του πελάτη
 • Χρησιμοποιεί συμβάντα αντί για δεδομένα βάσει περιόδου σύνδεσης
 • Περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου απορρήτου, όπως μετρήσεις χωρίς cookie και μοντέλα συμπεριφοράς και μετατροπών
 • Οι δυνατότητες πρόβλεψης προσφέρουν καθοδήγηση χωρίς σύνθετα μοντέλα
 • Οι άμεσες ενσωματώσεις σε πλατφόρμες μέσων συμβάλλουν στην εξασφάλιση ενεργειών

Περισσότερα για τη χρήση Google Analytics (Ga4) ενημερωθείτε εδώ https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=el    

Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Η Google δε θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που κατέχει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το GoogleAnalytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά επισημαίνουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση πατώντας πάνω στην προβολή πληροφοριών τοποθεσίας στην ιστοσελίδα https://aigli.care/ έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε όλα τα χρησιμοποιούμενα cookies καθώς και τη διάρκεια ενός εκάστου.

Στη λίστα, που ακολουθεί, παραθέτουμε τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο διαδικτυακό μας τόπο, το σκοπό που εξυπηρετούν καθώς και την διάρκεια καθενός :

 • _fbp: Μόνο συνδέσεις στον ίδιο ιστότοπο, με ημερομηνία λήξης τους 3 μήνες
 • _ga: Μόνο συνδέσεις στον ίδιο ιστότοπο με ημερομηνία λήξης τους 13 μήνες
 • _ga_WYV125TW55: Μόνο συνδέσεις στον ίδιο ιστότοπο με ημερομηνία λήξης τους 13 μήνες
 • _gat_UA-227371343-1: Μόνο συνδέσεις στον ίδιο ιστότοπο λήγει στο τέλος της πλοήγησης
 • _gcl_au: Μόνο συνδέσεις στον ίδιο ιστότοπο με ημερομηνία λήξης τους 3 μήνες
 • _gid: Μόνο συνδέσεις στον ίδιο ιστότοπο με ημερομηνία λήξης τις 24 ώρες
 • DSID: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τις 24 ώρες
 • IDE: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τις 53 μέρες
 • c_user: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τους 14 μήνες
 • datr: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τα 2 χρόνια
 • fr: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τους 3 μήνες
 • oo: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τους 13 μήνες
 • sb: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τα 2 χρόνια
 • xs: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης το 1 έτος
 • 1P_JAR: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τον 1 μήνα
 • CONSENT: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τα 2 χρόνια
 • NID: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τους 6 μήνες
 • CONSENT: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τα 2 χρόνια
 • NID: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τους 6 μήνες
 • __cf_bm: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τη 1 ώρα
 • Player: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης το 1 έτος
 • Vuid: Μόνο ασφαλείς συνδέσεις με ημερομηνία λήξης τα 2 χρόνια
 1. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε .

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποεπιλέξετε τις ομάδες cookies που επιθυμείτε να αποφύγετε μέσα από ένα απλό popup menu κατά την είσοδο σας στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

 1. Υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) και Πρόσθετες εφαρμογέςSocial plugins

Η Ιστοσελίδα της Επιχείρησης ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές μέσω υπέρ-συνδέσμων (“hyperlinks”) σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Επιχείρηση, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων των υπέρ-συνδέσμων ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την χρήση των ως άνω ιστοσελίδων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος της ιστοσελίδας αυτής. Στην περίπτωση των υπέρ-συνδέσμων (“hyperlinks”) προς άλλες ιστοσελίδες, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να παρουσιάσουμε το έργο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Επιχείρησης μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και σύγχρονων καναλιών. Η χρήση των κοινωνικών μέσων εκ μέρους της Επιχείρησης επισημαίνεται ειδικά στην Ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε ενημερωτικά βίντεο, τα οποία αναρτούμε στην προσωπική σελίδα μας στο “YouTube” και να ακολουθείτε (από την Ιστοσελίδα μας) τους συνδέσμους μας στο Instagram, στο Facebook, στο Twittwer και στο LinkedIn.

Η Επιχείρηση παροτρύνει θερμά τους χρήστες να συμβουλευτούν την αντίστοιχη πολιτική κάθε τρίτου φορέα (π.χ. εταιρίες παροχής υπηρεσιών αναζήτησης “searchengines”, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης “socialmedia” όπως Facebook, Linkedin, Instagram κ.λπ.) ώστε να ενημερωθούν για τις πρακτικές που ακολουθούν με σκοπό την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Ιστοσελίδα της Επιχείρησης ενδέχεται να περιέχει προβολή υλικού με διαφημιστικό/ ενημερωτικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Επιχείρηση δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη, καθώς και οποιωνδήποτε τρίτων, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων. Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του ενημερωτικού υλικού που προβάλλεται στην άνω ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογισθεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα: Πρόσθετες εφαρμογές Social plugins

 1. Facebook & Instagram

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘social plugins’ της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης facebook.com και Instagram.com, που λειτουργούν από την Facebook Α.Ε., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”, «meta»). Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Facebook (ένα λευκό “f” σε μπλε φόντο ή το εικονίδιο “thumbs-up”), ή με τη φράση «Facebook socialplug-in” και του Instagram αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Facebook προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Facebook ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Facebook ή το Instagram χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Facebook και του Instagram αντιστοίχως. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook από τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Facebook μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Facebook. Επιπλέον, αν αναπτύξετε δραστηριότητα με τα plugins, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί ‘Like’ ή προσθέτοντας ένα σχόλιο μέσω του Facebook λογαριασμού σας, οι πληροφορίες που παρέχετε με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook είναι πιθανό η διεύθυνση IP σας να αναγνωριστεί και να αποθηκευτεί από το Facebook εφόσον πατήσετε πάνω στα plugins του.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Facebook ή το Instagram, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook και αντίστοιχα στην Πολιτική Δεδομένων του Instagram. Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook ή το Instagram αλλά δε θέλετε το Facebook ή το Instagram να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook ή το Instagram, προτού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες εφαρμογές στον περιηγητή σας, ώστε να παρεμποδίσετε την προβολή των συγκεκριμένων plugins από την ιστοσελίδα μας.

 1. Google+

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την πρόσθετη εφαρμογή ‘Google plugins’ της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης GooglePlus, η οποία λειτουργεί από την Google Α.Ε, με έδρα 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, HΠΑ. Το plugin της Google μπορεί να αναγνωριστεί από το σύμβολο ‘+1’. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η οποία εμπεριέχει ένα plugin της Google, ο περιηγητής σας θα δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Το περιεχόμενο του συμβόλου ‘+1’ θα αποσταλεί απευθείας στον περιηγητή σας και θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα. 

Σύμφωνα με τη Google, δε συλλέγεται κανένα προσωπικό δεδομένο, εάν δεν πατήσετε το σύμβολο ‘+1’. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο από τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο Google+ την ώρα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ. Η Επιχείρηση μας δεν έχει καμία επιρροή πάνω στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Google.

 • Youtube

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘social plugins’ της ιστοσελίδας διαμοιρασμού και φιλοξενίας βίντεο Youtube, που λειτουργεί από την επιχείρηση Youtube– θυγατρική της Google – με έδρα 901 Cherry Avenue San Bruno, California. Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Youtube, συνήθως το τυπικό σύμβολο «play» σε κόκκινο χρώμα. Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Youtube προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Youtube λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Youtube ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Youtube χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Youtube. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Youtube από τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Youtube μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Youtube. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Youtube, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική απορρήτου του Youtube πατώντας εδώ.

iv)Twitter

 Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιοιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘socialplugins’ της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης twitter.com, που λειτουργούν από την TwitterΑ.Ε., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Τα plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα του Twitter (συνήθως ένα γαλάζιο πουλί), ή με τη φράση «Twittersocialplug-in”. 

Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστοχώρο μας, στην οποία έχουμε ενσωματώσει ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή του Twitter προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Twitter λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, το Twitter ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστοχώρο μας. Για το λόγο αυτό δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το Twitter χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins.

Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του Twitter. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Twitter από τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το Twitter μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Twitter. Επιπλέον, αν αναπτύξετε δραστηριότητα με τα plugins, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί ‘retweet’ ή προσθέτοντας ένα σχόλιο μέσω του Twitter λογαριασμού σας, οι πληροφορίες που παρέχετε με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται απευθείας στο Twitter και αποθηκεύονται εκεί. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Twitter είναι πιθανό η διεύθυνση IP σας να αναγνωριστεί και να αποθηκευτεί από το Twitter εφόσον πατήσετε πάνω στα plugins του.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει το Twitter, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική χρήσης δεδομένων του Twitter. Αν διαθέτετε λογαριασμό στο Twitter αλλά δε θέλετε το Twitter να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Twitter, προτού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες εφαρμογές στον περιηγητή σας, ώστε να παρεμποδίσετε την προβολή των συγκεκριμένων plugins από την ιστοσελίδα μας.

 1. Αλλαγές στη χρήση των Cookies

Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την Απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

 

Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν θα επιθυμούσατε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επιλέξετε ένα από τους κάτωθι τρόπους επικοινωνίας:

Α) αποστολή έγγραφης ειδοποίησης στη διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας:

«ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Χ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου – Διαβατά

ΤΚ 57013, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,

Β) ή/και ηλεκτρονικά στο email: info@aigli.care μαζί με αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτοποίησής σας,

Γ) ή μας καλέσετε τηλεφωνικά στο +30 2310 788786